Intensivvårdsavdelningen

Innovationer uppstår inte ur tomma intet. Det börjar alltid med att någon upplever att någonting kan göras bättre, enklare, mer effektivare. Och det är därför SICAHT börjar där. Vår strategi bygger på att som ett första steg i innovationsprocesserna vaska fram behov, problem och utmaningar.

Vi har börjat med Intensivvårdsavdelningen. IVA, vid Blekingesjukhuset. I samarbete med Utvecklingsavdelningen på Landstinget och med ledningen för IVA har vi diskuterat oss fram till hur behovsidentifieringsprocessen just för IVA ska se ut. En grannlaga uppgift eftersom avdelningen har ett livsviktigt uppdrag och ofta uppskruvat tempo.

Processen började med att vår behovsidentifieringsexpert, Madelene Larsson, och Utvecklingsavdelningens Eva Bergman Ottosson, under en hel dag fick vara som ”flugor väggen” på IVA för att observera medarbetarna i sitt arbete. Observationerna gav en lång bruttolista på möjliga utvecklingsområden som vi jobbar vidare på. Nästa steg är att tillsammans med IVA:s avdelningschef bearbeta listan och att involvera medarbetarna i en fördjupning av de områden som är mest intressanta. Bruttolistan på identifierade behovsområden innehåller också saker som faller inom ramen för generellt förbättrings- och utvecklingsarbete, vilket är en bonus för IVA och Landstinget. Det SICAHT är intresserat av är de behov, utmaningar och problem som kan ha digitala lösningar med kommersiell nationell eller global potential.

Vi kommer att presentera ett antal av dessa behov på en heldags workshop med våra medlemsföretag före sommaren 2014. Vår förhoppning är att företagen kommer att vilja sätta igång med att utveckla idéer som kan leda fram till innovationer, nya affärer, ökade intäkter och fler arbetstillfällen i Blekinge.

Vi driver en behovsprocess med medarbetarna på IVA. Finns det några behov eller problem i deras vardag som kan lösas med digitala lösningar och som har en global kommersiell potential?

Intensivvårdsavdelningen, Blekingesjukhuset